Et toujours, cours de Qi Gong

 

Cours de Zhi Neng Qi GongTong bi pendant Xing Shen ZhuangLundi 18 h 30, mardi 19h, petits groupes. Cours d’essai gratuit